SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
4
1
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 06 Tháng Mười Hai 2016 9:15:00 SA

Kỳ 97 Học tập và làm theo Bác: công việc thường xuyên và tự giác

Năm năm qua, việc triển khai thực Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ quận đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống cho Nhân dân và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn quận ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của một số cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian tới, các cơ sở Đảng cần nghiên cứu xây dựng các mô hình hay, chủ động tìm biện pháp, cách làm hiệu quả giúp cho việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, nề nếp và thực chất hơn, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; trở thành công việc thường xuyên và tự giác trong cả hệ thống chính trị. Từ đó sẽ dần hạn chế việc học tập và làm theo Bác một cách chung chung, bề nổi, hình thức và mang tính phong trào.

Để nâng dần chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác trong toàn Đảng bộ quận, các cơ sở đảng cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Đối với cán bộ, đảng viên:

Phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời nói và việc làm cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hàng năm, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuối năm phải báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

2. Đối với các Chi bộ trực thuộc:

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm còn tồn tại ở đơn vị.

Định kỳ hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, phân công đảng viên viết và đọc bài cảm nhận học tập và làm theo Bác gắn với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó cần tự giác nhận ra những hạn chế, thiếu sót của bản thân và đề ra phương hướng khắc phục cụ thể. Chi bộ sẽ góp ý và thảo luận nội dung bài viết dựa trên tình hình thực tế của chi bộ.

Trong phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, mỗi đảng viên cần kiểm điểm dựa trên nhiệm vụ được phân công và những nội dung đã đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với tự đánh giá về các biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

3. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở:

Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt bài viết do Ban Tuyên giáo Quận ủy phát hành hàng tháng và các bài viết do đảng viên chi bộ viết. Định kỳ hàng, quý hoặc 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc; kịp thời khen thưởng các chi bộ có nhiều cá nhân nổi bật trong việc tích cực, tự giác học tập và làm theo Bác, đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm hoặc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tác phong, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ,… làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tập thể.

4. Đối với các ngành, phòng ban, đoàn thể thuộc quận:

Có trách nhiệm tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII như tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt; tham mưu và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các ngành, đơn vị, địa phương và của toàn Đảng bộ quận.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, đơn vị cuối năm; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra hàng năm của đơn vị; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết năm về kết quả thực hiện.

Cấp ủy đảng, ban ngành đoàn thể cần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo Bác là công việc cần phải thực hiện thường xuyên, tự giác, thực chất và gắn với cuộc sống hàng ngày, với các mối quan hệ xung quanh, nhất là gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Kết quả học tập và làm theo Bác phải được tập thể công nhận và quần chúng Nhân dân tin tưởng để ngày càng có thêm nhiều gương điển hình tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1092    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm