SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
6
6
7
7
Tin văn hóa thể thao 14 Tháng Tư 2018 3:30:00 CH

Tuyên truyền Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Việt Nam là một quốc gia độc lập, có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh về văn hóa Việt phong phú và đa dạng. Văn hoá các dân tộc Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc, là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Xác định tầm quan trọng của Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg lấy ngày 19/4 hàng năm là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước nhân ái, thủy chung khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng.

Xác định rõ ý nghĩa tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước đã xác định mục tiêu xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xuất phát từ quan điểm đúng đắn đó, thời gian qua, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến cơ sở đã cùng với đồng bào các dân tộc Việt Nam từng bước đưa Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội sâu sắc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Có thể nói, văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là viên ngọc quý của dân tộc mà còn là tài sản chung của nhân loại. Những vẻ đẹp của văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành di sản văn hóa không những chỉ được vinh danh trên toàn quốc mà còn lan tỏa và được cả thế giới công nhận. Với những đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, ngày 19-11-2013 Việt Nam đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (gồm 160 nước) bỏ phiếu tín nhiệm, bầu là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013 - 2017. 

Tiếp tục phát huy nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thời gian qua, Quận ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban ngành đoàn thể Quận 8, đặc biệt là ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quận 8 bằng những chủ trương, hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đã mang lại kết quả đáng khích lệ, nhiều loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, giữ gìn, khai thác, phục dựng phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa truyền thống của các tộc người trong quận, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Tích cực hưởng hứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các tộc người trong quận tích cực chủ động nêu gương thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, đồng thời có những hoạt động, việc làm thiết thực có ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo – tăng hộ khá, góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn./.

Thanh Sơn – Phòng VH&TT Quận 8

 


Số lượt người xem: 910    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm