SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
2
0
1
1
5
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười 2014 6:00:00 CH

Đề cương tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II

Chỉ thị 35-CT/TW ngày 8 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, đã nêu rõ: “Bác Hồ lúc sinh thời, Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức hai Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở hai miền Bắc và Nam… Đây là sự kiện chính trị - xã hội  quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự  đồng thuận và niền tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước… Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước. Đại hội là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Căn cứ Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, tại Chương I, Điều 6, Khoản 2 ghi rõ: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện được tổ chức định kỳ 05 năm một lần”. Do vậy, năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II. Dự kiến Đại hội diễn ra trong 1 buổi vào tuần đầu của tháng 12 năm 2014, với 250 đại biểu chính thức, 100 khách mời đại hội. Và năm 2014 cũng là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Hội nghị các dân tộc thiếu số cấp quận, huyện trong đó quận 5 và quận 8 tổ chức Đại hội điểm.

   Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 8 lần thứ I (ngày 16/08/2014) với sự tham dự của 148 đại biểu chính thức và 157 đại biểu khách mời đã diễn ra thành công tốt đẹp; Đại hội đã tôn vinh và biểu dương 03 tập thể và 05 cá nhân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen có thành tích tốt trong hoạt động đoàn kết các dân tộc; 44 cá nhân do Ủy ban nhân dân Quận 8 tặng giấy khen tiêu biểu, xuất sắc đạt nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2009 – 2014. Đại hội cũng đã thông qua danh sách chọn cử 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, năm 2014 theo chỉ tiêu được phân bổ. Qua đó, tạo nên sự phấn khởi hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc của Quận 8.

   Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số là nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; Khẳng định và công nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình đấu tranh các mạng; xây dựng củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

             Chủ đề của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2014 là: “Đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Chủ đề thể hiện rõ ràng truyền thống quý báu và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và tất cả đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

            Thông qua Đại hội để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bàn sắc dân tộc, lòng từ hào về dân tộc Việt Nam của cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bước sang thời kỳ đổi mới thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập với thế giới hiện đại, công tác dân tộc được Đảng ta nhấn mạnh qua văn kiện Đại hội XI thể hiện ở một số điểm chính sau:

-   Một là, mọi cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc cần nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chiến lược của công tác dân tộc nước ta hiện nay.

-   Hai là, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược công tác dân tộc ở nước ta hiện nay.

-   Ba là, nâng cao đời sống văn hóa, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

-   Bốn là, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn vùng đồng bào dân tộc.

Thực hiện quan điểm chiến lược của Đảng về công tác dân tộc ở nước ta hiện nay phải được đặt ra một cách cơ bản, xác định nội dung, hình thức, biện pháp, bước đi một cách toàn diện và hệ thống, phù hợp với thực tiễn cụ thể nước ta hiện nay.

Và tại Điều 25 Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác dân tộc như sau:

 -   Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và các quy định tại Nghị định này ở địa phương.

-   Hàng năm, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác dân tộc; tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo đảm các điều kiện
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

-   Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án của địa  phương đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Xem Tài liệu Hỏi - Đáp về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8

 

 


Số lượt người xem: 1929    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm