ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

 

1.    Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

2.    Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

3.    Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

4.    Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế

5.    Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

Tìm kiếm