SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
3
2
0
1
1
Tin văn hóa thể thao 23 Tháng Tám 2018 8:40:00 SA

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018)

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập nội các quốc gia với 12 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền. Ngày 01.01.1946, Bộ Thông tin, Tuyên truyền được đổi thành Bộ Tuyên truyền và Cổ động. Từ đó đến nay, tổ chức, bộ máy của Bộ nhiều lần được sắp xếp lại thành: Bộ Văn hóa và Thông tin; Bộ Văn hóa; Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bộ Văn hóa-Thông tin và từ 31/7/2007 đến nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa tư tưởng là một mặt trận quan trọng, góp phần tích cực vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945 Bác Hồ đã quyết định thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Kể từ đây, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa – Thông tin.   

 

 

Hội diễn ca múa nhạc quần chúng Quận 8 năm 2018

 

 

Cùng với sự trưởng thành của ngành văn hóa – thông tin cả nước và Thành phố, ở Quận 8 sau Cách Mạng tháng Tám thành công, Ban tuyên truyền của quận cũng sớm được thành lập, với nhiệm vụ ban đầu là thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện cho lớp cán bộ thời kỳ đầu khi đất nước mới giành được độc lập. Mặc dù trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ ngành văn hóa – thông tin đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bằng mọi cách đưa các hoạt động tuyên truyền thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, cũng như các tài liệu tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở cách mạng và quần chúng nhân dân trên địa bàn quận nhà. 

Sau ngày đất nước thống nhất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng bộ, Chính quyền Quận 8 quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, 06/16 phường có Trung tâm văn hóa thể thao phường, cuối năm 2017,Trung tâm Văn hóa Quận được xây dựng mới và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trên địa bàn quận; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – thông tin được tập huấn, đào tạo, lực lượng văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên luôn được tạo điều kiện hoạt động, các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, cả về nội dung lẫn hình thức. Hệ thống trạm truyền thanh của 16 phường, mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hoá về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đổi mới phương thức hoạt động để phục vụ công tác tuyên truyền. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng nâng cao chất lượng, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thu hút đông đảo các giới quần chúng tham gia; các phong trào, hội thi, dội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên với trình độ nghệ thuật biểu diễn ngày một nâng cao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nội dung nghị quyết xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước". Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của ngành văn hóa – thông tin ngày càng có nhiều khó khăn và thử thách mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm quyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thiết thực kỷ niệm 73 năm thành lập ngành văn hóa – thông tin, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa – thông tin Quận 8 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tăng cường quản lý Nhà nước trên các hoạt động văn hoá, thông tin, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tệ nạn xã hội; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động đến các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật, đồng thời chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập truyền thống ngành văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã in ấn và phát hành 1000 quyển tài liệu tuyên truyền “Tên đường, di tích Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh”, phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu Nhi Quận 8, xã Phạm Văn Hai, xã Bình Chánh, các cơ quan, đơn vị 16 phường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở đến quận. Thông qua các phong trào thi đua giúp cán bộ công tác trên lĩnh vực văn hóa không chỉ là những tuyên truyền viên mà còn là những cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Quận 8.

Nguyễn Hoàng Anh, Phòng VH&TT Quận 8

 


Số lượt người xem: 1098    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm