SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
3
1
2
Thông báo 05 Tháng Tư 2019 3:10:00 CH

Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Công văn số 344/SKHCN-QLCN ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Phòng Kinh tế Quận 8 thông tin đến các đơn vị có liên quan về Nghị định số 13/2019/NĐ-CP với một số nội dung chính như sau:

1.     Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a)    Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b)    khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả Khoa học công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định;

c)     Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

¯  Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng điều kiện (a) và (b) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học công nghệ.

2.     Thời gian thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học công nghệ: tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.     Chính sách ưu đãi, hỗ trợ:

a)    Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập của doanh nghiệp Khoa học công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo với điều kiện doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học công nghệ phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

b)    Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ

4.     Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học công nghệ đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

5.     Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa học công nghệ; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức Khoa học công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa học công nghệ; Điều 20 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đi với hoạt động Khoa học công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

6.     Toàn văn Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: http://dost.hochiminhcity.gov.vn/Văn bản quy phạm pháp luật).

7.     Triển khai thực hiện:

- Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội doanh nghiệp Quận 8 tổ chức thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp Khoa học công nghệ đủ điều kiện hưởng các chế độ ưu đãi theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 biết và đăng ký thực hiện.

- Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp đăng tải thông tin Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 trên website của Quận.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có ý kiến về Phòng Kinh tế Quận 8 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thông tin liên hệ: Phòng Kinh tế Quận 8 - Đồng chí Nguyễn Duy Tâm, email: ndtam.q8@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế Quận 8 thông báo đến các đơn vị biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Phòng Kinh Tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 710    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm