SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
6
5
3
7
Thông báo 20 Tháng Giêng 2019 9:45:00 SA

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai tài chính ngân sách các cấp;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách Quận 8 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 7437/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8 tại Tờ trình số 28/TTr-TCKH ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 (theo 10 biểu đính kèm).

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ../.

 

 


Số lượt người xem: 621    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm