SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
6
9
2
Hoạt động khối phường 06 Tháng Ba 2020 2:45:00 CH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Sáng ngày 05/3/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 4, Đảng ủy Phường 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Công Hồ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 4 dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đoàn Phi Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4; đồng chí Đỗ Lê Minh Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường 4; đồng chí Trần Thị Kim Yến, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND Phường 4; đồng chí Trần Thị Giai, Đảng ủy viên – Chủ tịch UBMTTQ Phường 4; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4; đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường; các đồng chí cấp ủy 18 chi bộ thuộc Đảng bộ cùng hơn 90 đồng chí đảng viên thuộc đảng bộ phường.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Nguyễn Đoàn Phi Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4 cho biết, năm 2019 là năm thực hiện nước rút các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước, thành phố và quận.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc trên từng lĩnh vực, qua đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của nhân dân. Kết quả thực hiện đã có tác động chuyển biến tích cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: i)Thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cấp trên; kịp thời ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tập thể cấp ủy; ii) thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc được giao và tham gia học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; iii) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; iv) Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; v) Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng luôn được Đảng ủy chủ động, tập trung thực hiện giúp ngăn ngừa và xử lý đảng viên vi phạm; vi) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân phường đảm bảo thực hiện quyền đại diện, quyền làm chủ của Nhân dân; vii) Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; viii) thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI…

 

 

Đồng chí Nguyễn Đoàn Phi Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

 

Đánh giá chung về công tác Đảng năm 2019, đồng chí Nguyễn Đoàn Phi Phượng nhận định với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ phường cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, giải quyết trong năm 2020 như công tác chỉ đạo, lãnh đạo một số nhiệm vụ quan trọng còn chậm; chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai công việc còn chưa nhịp nhàng; Công tác quán triệt triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng số lượng đảng viên tham gia học tập vẫn còn một số đồng chí vắng, số đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu; Tình hình phát triển đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu đề ra; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn tồn tại trên địa bàn; trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có nhiều sáng kiến, mô hình mới để nhân rộng, hình thức cách làm mới mô hình hay chưa thật sự đa dạng phong phú; trên địa bàn còn tồn tại một số điểm kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn có biểu hiện vi phạm quy định pháp luật chưa để xử lý triệt để….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Công Hồ, Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường xác định năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đã xác định và tổ chức Đại hội XIII Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2019 và yêu cầu phát triển của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân - lao động, lực lượng vũ trang thực hiện phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, chính quyền, vận động Nhân dân năm 2020 với các nội dung trọng tâm: i) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020; ii) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân phường; iii) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; iv) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, chăm lo an sinh xã hội. Phát động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình, công trình chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; v) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020; vi) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; vii) Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; viii) Tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyển gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, tôn trọng Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

 

 

Đồng chí Trương Công Hồ, Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Phường đã trao tặng Giấy khen cho 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019, gồm Chi bộ Quân sự, Chi bộ Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, Chi bộ Trường Tiểu học Thái Hưng; 63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 05 chi bộ có thành tích tốt trong công tác phát triển Đảng và 07 tập thể, 07 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Dân vận khéo”.

 

 

Trao khen thưởng tại Hội nghị

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi Phượng – UBND Phường 4


Số lượt người xem: 738    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm