SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
8
9
2
Hoạt động khối phường 28 Tháng Mười 2019 2:05:00 CH

Phường 16 Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tinh thần yêu nước của Nhân dân ta luôn gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết toàn dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở lý luận là những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về đại đoàn kết: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Nhân dân là người sang tạo ra lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), sự ra đời của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình củng cố và mở rộng về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán của từng vùng, miền, từ điều kiện tự nhiên đến truyền thống văn hóa. Để thực hiện được điều đó phải hướng công tác mặt trận về cơ sở, về từng khu dân cư, từng gia đình, tạo tiền đề cho việc xây dựng mọi tầng lớp Nhân dân, đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư đến mối xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành. Đó là cơ sở cốt yếu để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó. Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm ngày Mặt trận thống nhất. Từ đó đến nay, hàng năm, đến ngày 18/11, Mặt trận các cấp đã đề ra chương trình, nội dung mới và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước nói chung.           
            Với ý nghĩa đó, ngày 27/10, tại điểm sinh hoạt Khu phố 1, 3, 4 (Phường 16) lần lượt diễn ra các hội thi nấu ăn, cờ tướng, karaoke chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2019.

 

 


 

Quang cảnh Hội thi cờ tướng

 

 

 

Lãnh đạo phường, khu phố chụp hình lưu niệm với các thí sinh tham gia Hội thi cờ tướng

 

 

 

 

Quang cảnh Hội thi karaoke

 

 

 

 

Thí sinh tham gia Hội thi karaoke

 

 

 

 

Ban giám khảo Hội thi nấu ăn chụp hình lưu niệm với thí sinh dự thi

 

Thành Nam - UBND Phường 16


Số lượt người xem: 875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm