SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
2
6
2
8
6
Thông báo 04 Tháng Ba 2020 3:00:00 CH

Xét tuyển viên chức Trung Tâm Văn hóa Quận 8 năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Trung tâm Văn hóa năm 2019;

Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa Quận 8 năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH VIÊN CHỨC:

1. Tổng số biên chế:

Tổng số biên chế được giao năm 2019 là 18 biên chế viên chức và 03 biên chế hợp đồng 68 (theo Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8).

2. Tình hình sử dụng biên chế được giao:

- Tổng số hiện có là 07 người gồm: viên chức là 05 người, hợp đồng 68 là 02 người;

- Phân loại theo trình độ:

Trình độ đào tạo

Số lượng người

Trên Đại học

00

Đại học

04

Cao đẳng

02

Trung cấp

00

Phổ thông

01

3. Nhu cầu tuyển dụng:

Năm 2020, do nhu cầu hoạt động của đơn vị ngày càng cao. So với biên chế được giao đơn vị còn thiếu 13 viên chức và 01 hợp đồng 68. Do đó cần phải tổ chức tuyển dụng, xét tuyển, bố trí, bổ sung nhân sự tại đơn vị để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị dự kiến tuyển mới đối với chức danh sau:

- Nhân viên phụ trách văn hóa cơ sở: 01 người;

- Nhân viên phụ trách tổ chức biểu diễn: 01 người;

- Nhân viên phụ trách tuyên truyền lưu động: 01 người;

- Nhân viên phụ trách dịch vụ: 01 người;

- Nhân viên phụ trách chụp ảnh thời sự, thực hiện triển lãm: 02 người.

- Nhân viên phụ trách bản tin: 01 người;

- Nhân viên phụ trách quay phim, dựng phim thời sự: 01 người;

- Nhân viên phụ trách quản trị: 01 người;

- Nhân viên phụ trách Câu lạc bộ/Đội/Nhóm/Lớp năng khiếu: 01 người;

- Nhân viên nghiên cứu tổng hợp: 01 người.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm ổn định bộ máy tổ chức và hoạt động của đơn vị, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đảm bảo quyền lợi về chính trị, vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Thực hiện việc tuân thủ đầy đủ Luật Viên chức, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ cán bộ viên chức trong đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Việc tuyển dụng cán bộ, viên chức phải căn cứ trên nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng biên chế đã được duyệt;

- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh;

- Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại;

- Người dự tuyển chức danh chuyên môn phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch viên chức đăng ký dự tuyển, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành phải có bằng tốt nghiệp.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

e) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm theo thang điểm 4 phải có bảng quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học:

- Đối với trình độ ngoại ngữ: Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC: Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

- Đối với trình độ tin học: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HÌNH THỨC VÀ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng:

a) Việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 8 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển. Căn cứ xét tuyển gồm có:

- Kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch bằng cách phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn để đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

2. Thẩm quyền tuyển dụng:

Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 8 năm 2020 theo Điều 5 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Hội đồng tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 b) Vòng 2:

 - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn để đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể như sau:

 + Phỏng vấn kiến thức chung, nội dung tập trung vào các văn bản: Luật Viên chức;

 + Phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nội dung tập trung vào các vấn đề: theo chuyên ngành; giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể; khả năng sử dụng máy vi tính.

VI. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ dự tuyển gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh, bản sao chứng minh nhân dân;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có xác nhận sao y bản chính;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ);

e) Giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Đối với ứng viên đã có quá trình công tác trước khi tham gia tuyển dụng cần bổ sung:

+ Hồ sơ chứng minh thời gian đã công tác: Các hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, các quyết định lương, và các loại giấy tờ có liên quan đến quá trình công tác và xếp lương trước khi dự tuyển; hồ sơ đánh giá quá trình công tác; hồ sơ khen thưởng, kỷ luật;

+ Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Ứng viên phải theo dõi và thực hiện đúng đầy đủ quy trình đăng ký tham dự xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

- Thông báo tuyển dụng: Đăng báo 01 lần trên báo Tuổi trẻ, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa Quận 8, dự kiến thực hiện ngày 01 tháng 3 năm 2020;

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 4 năm 2020;

- Thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng: Dự kiến ngày 14 tháng 4 năm 2020;

- Thời gian kết thúc vòng 1 (kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển): Dự kiến ngày 15 tháng 4 năm 2020;

- Thời gian thông báo triệu tập người có đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 17 tháng 4 năm 2020;

- Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến ngày 20 tháng 4 năm 2020.;

- Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến từ ngày 29 tháng 5 năm 2020;

- Thời gian nhận nhiệm sở: ngày 01 tháng 6 năm 2020.

(Lưu ý: Người dự tuyển đã trúng tuyển ở Quận 8 phải trình diện nhận nhiệm sở. Nếu không trình diện nhận nhiệm sở thì sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau này).

- Địa điểm nộp hồ sơ và xét tuyển: Trung tâm Văn hóa Quận 8 (Địa chỉ: Số 06 đường Dương Quang Đông, Phường 5 Quận 8). Số điện thoại liên hệ: (028)38.501.587;

- Lệ phí tuyển dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Trung tâm văn hóa Quận 8


Số lượt người xem: 304    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm