SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
6
0
2
Thông tin về Đảng bộ 20 Tháng Sáu 2024 8:45:00 SA

QUẬN 8: KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Sáng ngày 19/6, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, phụ trách điều hành Đảng bộ Quận 8.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 33, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 49-CTrHĐ/QU ngày 15/7/2015 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 gắn với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực; nhận thức của người đứng đầu, Nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Quận 8 phát triển toàn diện được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường văn hóa từng bước được cải thiện; các thiết chế văn hóa từ quận đến cơ sở được quan tâm; chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao.

Tính đến nay toàn quận có 97 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 97 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 178 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 97/97 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa (nay là 202 khu phố), có 98.736 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ trên 95%). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được khai thác có hiệu quả; việc xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai có hiệu quả, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy, cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU và các chương trình, mục tiêu của quận trên lĩnh vực văn hóa, phù hợp và phát huy được các giá trị văn hóa của địa phương; thực hiện các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của quận, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo những giá trị văn hóa mới; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin trong việc nhân rộng những giá trị văn hóa tốt đẹp, tấm gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống, quảng bá những thành tựu, kết quả đạt được của Quận 8.

Dịp này, Quận 8 khen thưởng 26 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

 

 

 

 

 

 

Trúc Quỳnh - Mỹ Lệ


Số lượt người xem: 58    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024
Ngày 29/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh ...
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 1) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 2) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 3)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14  (31/05)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy  (29/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023  (24/05)
  Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (09/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023  (06/05)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm