SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
3
1
6
1
0
Dự án đầu tư xây dựng 15 Tháng Ba 2021 1:45:00 CH

Thông tin liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8.

I. Tên Dự án: Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8.

II. Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8.

III. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố phân cấp cho Quận quản lý.

IV. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư:

Góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực; giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nói riêng và Thành phố nói chung, từng bước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V. Pháp lý thực hiện dự án:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ: Về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5729/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Sở Giao thông Vận tải về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8;

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8.

VI. Qui mô, vị trí và tiến độ thực hiện dự án:

1. Qui mô:

- Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến: 37.653,20 m2 đất;

- Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: khoảng 66 trường hợp (trong đó có 06 trường hợp giải tỏa toàn bộ).

- Dự kiến bố trí tái định cư tại chung cư Tân Mỹ Quận 7 và chung cư Him Lam 6A Huyện Bình Chánh.

2. Vị trí:

Diện tích, vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo Bản đồ vị trí số 630219/XĐR-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26 tháng 02 năm 2019.

3. Tiến độ:

Theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Nâng cấp đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đã chủ trì, phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 4 tổ chức khảo sát hiện trạng, điều tra đối tượng sử dụng đất, trích đo vị trí, diện tích thu hồi đất của từng hộ sử dụng, làm cơ sở chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất cho từng hộ dân.

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Thông báo thu hồi đất đến từng trường hợp (66 trường hợp).

Hiện nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 đang phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 4 và các đơn vị liên quan phổ biến, niêm yết và tống đạt Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất bị thu hồi. (Danh sách đính kèm). Tiếp theo, Ban Bồi thường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và hợp đồng với đơn vị có chức năng đo vẽ tiến hành kiểm đếm, thu thập pháp lý và đo vẽ hiện trạng nhà đất, tài sản gắn liền với đất của người có đất bị thu hồi, đồng thời hợp đồng với đơn vị có chức năng thẩm định để lập phương án hệ số điều chỉnh giá đất nhằm xác định đơn giá bồi thường của dự án.

DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG.

DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐƯỜNG CAO LỖ PHƯỜNG 4 QUẬN 8

 

STT

MSHS

HỌ VÀ TÊN SỬ DỤNG

ĐỊA CHỈ GIẢI TỎA

Số Thông báo

Ngày ban hành

 
 

1

1

Hoàng Thị Miên

Số 703 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

90/TB-UBND

02/3/2021

 

2

2

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Số 701 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

95/TB-UBND

02/3/2021

 

3

3

Nguyễn Thị Liệp

Số 699 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

91/TB-UBND

02/3/2021

 

4

4

Nguyễn Chính Huy

Số 697 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

48/TB-UBND

02/3/2021

 

5

5

Phạm Tiến Hải

Số 2A Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

92/TB-UBND

02/3/2021

 

6

6

Lê Thị Tính

Số 2B Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

89/TB-UBND

02/3/2021

 

7

7

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

Số 693/17 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

81/TB-UBND

02/3/2021

 

8

8

Thạch Thị Ngọc Nhung

Số 4 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

96/TB-UBND

02/3/2021

 

9

9

Phạm Thị Ngọc Yến

Số 6 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

58/TB-UBND

02/3/2021

 

10

10

Võ Thị Sáu

Số 8 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

98/TB-UBND

02/3/2021

 

11

11

Tô Vũ Nguyên

Số 10 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

97/TB-UBND

02/3/2021

 

12

12

Nguyễn Thị Chính

Số 12 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

64/TB-UBND

02/3/2021

 

13

13

Nguyễn Thị Tám

Số 14 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

50/TB-UBND

02/3/2021

 

14

14

Lê Tấn Tài

Số 16 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

40/TB-UBND

02/3/2021

 

15

15

Lê Ngọc Phước

Số 18 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

46/TB-UBND

02/3/2021

 

16

16

Huỳnh Văn Trực

Số 20 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

47/TB-UBND

02/3/2021

 

17

17

Đồng Văn Thức

Số 22 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

54/TB-UBND

02/3/2021

 

18

18

Nguyễn Văn Tiến Dũng

Số 24 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

56/TB-UBND

02/3/2021

 

19

19

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Số 30A Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

55/TB-UBND

02/3/2021

 

20

20

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Số 30A Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

100/TB-UBND

02/3/2021

 

21

21

Trương Thu Giang

Số 32-34 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

66/TB-UBND

02/3/2021

 

22

22

Lê Văn Hùng

Số 40 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

68/TB-UBND

02/3/2021

 

23

23

Lê Văn Hải

Số 42 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

69/TB-UBND

02/3/2021

 

24

24

Lê Thị Bạch Tuyết

Số 40 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

70/TB-UBND

02/3/2021

 

25

25

Lê Thị Tuyết Nhung

Số 42 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

71/TB-UBND

02/3/2021

 

26

26

Lê Văn Anh

Số 46 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

72/TB-UBND

02/3/2021

 

27

27

Lê Văn Hải

Số 46 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

73/TB-UBND

02/3/2021

 

28

28

Phan Tấn Tài

Số 48 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

74/TB-UBND

02/3/2021

 

29

29

Phạm Văn Hùng

Số 50 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

52/TB-UBND

02/3/2021

 

30

30

Nguyễn Thị Hai

Số 52 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

75/TB-UBND

02/3/2021

 

31

31

Phạm Thị Thiều

Số 54 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

76/TB-UBND

02/3/2021

 

32

32

Võ Thị Tư

Số 56 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

77/TB-UBND

02/3/2021

 

33

33

Võ Thị Muôn

Số 58 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

78/TB-UBND

02/3/2021

 

34

34

Đặng Văn Tư

Số 62-64 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

79/TB-UBND

02/3/2021

 

35

35

Nguyễn Ngọc Sâm

Số 76/1/151 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

80/TB-UBND

02/3/2021

 

36

36

Nguyễn Đức Chính

Số 66 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

51/TB-UBND

02/3/2021

 

37

37

Nguyễn Thị Gia

Số 68 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

53/TB-UBND

02/3/2021

 

38

38

Lê Công Thịnh

Số 70 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

49/TB-UBND

02/3/2021

 

39

39

Trịnh Đình Nguyên

Số 72 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

42/TB-UBND

02/3/2021

 

40

40

Phan Văn Thanh

Số 769/111 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

93/TB-UBND

02/3/2021

 

41

41

Hà Thị Kim Anh

Số 78 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

43/TB-UBND

02/3/2021

 

42

42

Hợp tác xã Thương Mại Dịch Vụ Quyết Thắng

Số 80 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

59/TB-UBND

02/3/2021

 

43

43

Vương Lê Anh Tú

Số 80B Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

63/TB-UBND

02/3/2021

 

44

44

Đặng Thị Hải

Số 45 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

61/TB-UBND

02/3/2021

 

45

45

Công ty Cổ phần Kiến Á

Số 79 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

62/TB-UBND

02/3/2021

 

46

46

Vũ Đình Vượng

Số 79 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

65/TB-UBND

02/3/2021

 

47

47

Nguyễn Thị Bẹ

Số 82 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

94/TB-UBND

02/3/2021

 

48

48

Phan Thành Tới

Số 31 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

67/TB-UBND

02/3/2021

 

49

49

Nguyễn Thị Kim Hoa

Số 29A Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

99/TB-UBND

02/3/2021

 

50

50

Lê Vĩnh Thảnh

Số 27 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

101/TB-UBND

02/3/2021

 

51

51

Lê Vĩnh Chiểu

Số 25 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

102/TB-UBND

02/3/2021

 

52

52

Lê Văn Hải

Số 19 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

103/TB-UBND

02/3/2021

 

53

53

Trịnh Thị Phi Loan

Số 17 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

60/TB-UBND

02/3/2021

 

54

54

Trịnh Thị Lan

Số 17 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

45/TB-UBND

02/3/2021

 

55

55

Trịnh Văn Sáu

1-15 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

104/TB-UBND

02/3/2021

 

56

56

Trịnh Thị Sáu

Số 769/1/163A Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

44/TB-UBND

02/3/2021

 

57

57

Phan Văn Gồng

693/9 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

105/TB-UBND

02/3/2021

 

58

58

Phan Văn Thiệt

693/9 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

88/TB-UBND

02/3/2021

 

59

59

Nguyễn Văn Huỳnh

693/9 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

41/TB-UBND

02/3/2021

 

60

60

Trương Thị Thạnh - Trương Văn Sinh

693/13,693/15 Đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

87/TB-UBND

02/3/2021

 

61

61

Nguyễn Văn Bé

Số 693/3 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

85/TB-UBND

02/3/2021

 

62

62

Nguyễn Thị Thảo

Số 693/1 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

86/TB-UBND

02/3/2021

 

63

63

Phạm Thị Bảy

Số 693/1A Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

84/TB-UBND

02/3/2021

 

64

64

Nguyễn Văn Bảnh

Số 691 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

57/TB-UBND

02/3/2021

 

65

65

Phạm Văn Quân

Số 689 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

82/TB-UBND

02/3/2021

 

66

66

Lê Văn Mẫn

Số 687 Đường Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8

83/TB-UBND

02/3/2021

 

 

 

BAN BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 8


Số lượt người xem: 163    
Xem theo ngày Xem theo ngày
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu về một số nội dung đáng chú ý của Nghị định như sau: 1. Thời điểm nghỉ hưu và ...
Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật ...
Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 8 năm 2020; bên cạnh đó, ngày 08 tháng 7 năm 2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, có ...
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2020  (07/10)
  Tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực năm 2020  (03/10)
  Một số quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư  (21/08)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm