SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
9
2
0
6
0
Tin tức sự kiện 11 Tháng Chín 2019 8:55:00 SA

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 8

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 7271/KH-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc triển khai việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện,

Để công tác Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đảm bảo các nội dung theo quy định, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8:

Niêm yết Thông báo đính kèm theo công văn này trên trang thông tin điện tử của Quận 8.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 Phường Quận 8:

Xác định các công trình, dự án phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2020.

Thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức hiện đang sử dụng đất trên địa bàn phường thuộc Quận 8 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng hợp số liệu về danh mục các công trình dự án phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; các tổ chức sử dụng đất, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.

3. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 trong việc tổ chức đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức sử dụng đất.

Phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm 2020.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 8 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Thủ trưởng các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8:

Đề nghị các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8 xác định các công trình, dự án cần phải thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020 trên địa bàn Quận 8, cung cấp danh sách và hồ sơ pháp lý các dự án cần thực hiện trong năm 2020 (theo 02 mẫu đính kèm) về cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

(Đính kèm mẫu danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất lúa trong năm 2020 mẫu danh mục dự án cần điều chỉnh diện tích thu hồi đất; đất lúa trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 và Thủ trưởng các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Quận 8 nghiêm túc thực hiện./.

Văn phòng HĐND và UBND Quận 8

 


Số lượt người xem: 585    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm