SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
6
3
6
7
4
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2016 9:25:00 SA

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2016

Căn cứ hướng dẫn số 95-HD/TĐTN-VP ngày 12/9/2016 về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn khu vực Quận – Huyện năm 2016;

Ban Thường vụ Quận Đoàn ban hành hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn và thang điểm thi đua năm 2016 (phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:

 

I. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

            1. Cơ sở Đoàn chuẩn bị các nội dung tổng kết, gồm:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; trong báo cáo thể hiện rõ các nội dung tham gia hoạt động cụm.

            - Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả của cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc.

            - Báo cáo số liệu (theo mẫu đính kèm, các đơn vị gửi mail file đã thực hiện đầy đủ thông qua địa chỉ mail quandoan.q8@tphcm.gov.vn, in văn bản đính kèm từ mục số 1 đến mục số 4, các mục còn lại không cần in văn bản)

            - Thang điểm đánh giá thi đua cơ sở (cơ sở tự đánh giá theo mẫu đính kèm).

- Nhận xét về hoạt động của cụm và sự tham gia hoạt động cụm của các đơn vị thành viên trong cụm thi đua (do các đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua thực hiện). Nội dung nhận xét gửi về Ban Mặt trận ANQP – ĐBDC Quận Đoàn trước thời điểm kiểm tra ít nhất 3 ngày.

2. Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức 02 đoàn kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 từng đơn vị (tháng 11/2016). Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra về những mặt được và hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cơ sở Đoàn điều chỉnh lại thang điểm do cơ sở tự chấm cho phù hợp.

3. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ họp đoàn thống nhất bản nhận xét đánh giá, thang điểm của từng đơn vị, có ý kiến của Ban đối tượng, Ban phụ trách cơ sở.

            4. Các đoàn kiểm tra tổ chức Hội nghị thông tin dự thảo kết quả đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua đối với các đơn vị trong cụm. Nếu đơn vị có vấn đề cần kiến nghị, đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với các Ban, Văn phòng có liên quan xem xét, giải quyết theo đề nghị bằng văn bản của cơ sở Đoàn, thời gian gửi văn bản kiến nghị trong vòng 01 ngày làm việc sau hội nghị thông tin kết quả.

5. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh bảng nhận xét đánh giá và thang điểm thi đua của các đơn vị gởi về Văn phòng Quận Đoàn tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Quận Đoàn.

            6. Ban Thường vụ Quận Đoàn kết luận kết quả thi đua năm 2016 đối với các cơ sở Đoàn. Văn phòng Quận Đoàn tổng hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016 (cuối tháng 12/2016).

 

II. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI, XẾP HẠNG:

            1. Thang điểm và cách đánh giá điểm:

            1.1. Thang điểm chung:

- Thang điểm đánh giá trên 4 mảng công tác chính: giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn và công tác chỉ đạo. Tổng điểm là 100 điểm tương ứng với tỷ lệ 100%, cụ thể từng mảng như sau:

+ Công tác Giáo dục:                                        30 điểm

                        + Phong trào:                                                    30 điểm

+ Công tác Xây dựng Đoàn:                              30 điểm

+ Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo:          10 điểm (Trong đó có 5 điểm dành cho việc thực hiện chủ đề năm)

- Mức chênh lệch giữa các mục trong thang điểm 1 lần chấm là 0,1 điểm, không có điểm lẻ.

 

1.2. Quy định về “Điểm sáng tạo”: các hoạt động được tính điểm sáng tạo (phải đính kèm minh chứng báo cáo mô hình, giải pháp):

- Các hoạt động được tính điểm sáng tạo khi đó là hoạt động mới, giải pháp mới có hiệu quả tại đơn vị hoặc hoàn thiện nội dung đã hoạt động tại đơn vị mang lại hiệu quả nổi trội so với năm trước. Tổng điểm sáng tạo tối đa theo từng mảng là: công tác giáo dục (5 điểm), phong trào (5 điểm), tổ chức xây dựng Đoàn (3 điểm). Điểm sáng tạo được chia làm 2 mức độ cụ thể:

+ Giải pháp mới có hiệu quả: là cách thức hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị có hiệu quả cao hoặc 1 hoạt động hiệu quả và có khả năng nhân rộng cho nhiều đơn vị khác. Về tính chất, giải pháp mang tính cấp bách, cần thiết và trong một thời điểm nhất định, áp dụng phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. (1 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả  cấp cơ sở Đoàn, 0,5 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả tại Chi đoàn).

+ Mô hình: là hệ thống các giải pháp hoặc nội dung hoạt động, phương thức mới đã triển khai và đạt hiệu quả cao tại 1 đơn vị cụ thể, đồng thời có thể áp dụng, nhân rộng đến các đơn vị khác trong thành phố. Mô hình mang tính đột phá, toàn diện, lâu dài, sáng tạo nhằm hình thành nên những phong trào mới góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị và được nhân rộng tại địa phương, đơn vị khác. (02 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở Đoàn, 01 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở)

 

Các mô hình, giải pháp phải đạt các tiêu chí cụ thể:

+ Phù hợp với chủ đề năm, đặc thù của địa phương, đơn vị

+ Là mô hình giải pháp mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

+ Là mô hình giải pháp, khắc phục được hạn chế năm trước của đơn vị

 

Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tình hình thực tiễn tại đơn vị để quyết định công nhận và cho điểm hoạt động sáng tạo tại đơn vị kiểm tra. Mỗi giải pháp hoặc mô hình được ghi nhận sẽ được tính điểm nhưng tổng điểm cuối cùng của cơ sở đoàn không vượt quá tổng điểm tối đa của từng mảng công tác.

 

1.3. Quy định về “Điểm thưởng”: Ban Thường vụ Quận đoàn sẽ xem xét:

- Thưởng tối đa 0,5 điểm đối với đơn vị đăng cai, tổ chức tốt các hoạt động cấp Quận và thưởng 1 điểm đối với đơn vị thực hiện tốt các nội dung cấp Thành chỉ đạo đột xuất không nằm trong kế hoạch, chương trình năm của đơn vị hoặc bố trí tốt lực lượng tham gia các nhiệm vụ chính trị của Quận theo huy động cấp Quận. Riêng cụm trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm được thưởng tối đa 1 điểm.

- Thưởng tối đa 1 điểm cho các đơn vị thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo trọng tâm của Ban Thường vụ Quận đoàn hoặc các nội dung mang tính chất đặc thù, khó thực hiện…

- Tổng điểm thưởng (tối đa là 3 điểm) được cộng trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá.

 

* Lưu ý:

- Cụm trưởng cụm thi đua thực hiện bảng nhận xét về hoạt động của cụm và sự tham gia hoạt động cụm của các đơn vị thành viên trong cụm, đề xuất điểm của các đơn vị tham gia hoạt động cụm.

- Trên cơ sở nhận xét và quá trình theo dõi cơ sở, Ban Mặt trận ANQP – ĐBDC Quận Đoàn sẽ tham mưu số điểm thưởng cho hoạt động cụm, các nội dung chỉ đạo đơn vị đăng cai, tổ chức hoạt động với quy mô cấp Quận của từng đơn vị cung cấp cho các Đoàn kiểm tra.

 

1.4. Điểm trừ:

- Tổng điểm trừ được tính trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm trừ được tính khi đơn vị bị phê và nhắc nhở bình bằng văn bản. Đơn vị bị trừ 0,5 điểm cho mỗi lần bị phê bình bằng văn bản và trừ 0,2 điểm cho mỗi lần bị nhắc nhở bằng văn bản.

 

1.5. Nguyên tắc chấm điểm:

- Trong từng mảng công tác, sẽ có quy định mức điểm cho những nội dung bắt buộc phải triển khai thực hiện, các nội dung theo chương trình công tác năm của đơn vị. Các nội dung không thực hiện do đặc thù đơn vị sẽ không tính vào đánh giá thi đua.

- Cơ sở Đoàn tự đánh giá mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể; đồng thời, tự cho điểm theo mức độ hoàn thành.

 

            2. Tiêu chuẩn để xếp loại:

            2.1. Cơ sở Đoàn xếp loại Xuất sắc: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên; 

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 75% trở lên.

- Đánh giá, phân tích chất lượng 100% Chi đoàn trực thuộc.

- Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 90% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại).

            - Công tác Hội và phong trào thanh niên của phường năm 2016 phải đạt Xuất sắc.

           

2.2. Cơ sở Đoàn xếp loại Tiên tiến: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 75% đến dưới 85% điểm.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 65% trở lên.

- Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 85% cơ sở đoàn trực thuộc.

- Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 70% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

 

            2.3. Cơ sở Đoàn xếp loại Khá: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau

- Tổng điểm phải đạt từ 65% đến dưới 75%.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) không được dưới 50% .

- Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 60% cơ sở đoàn trực thuộc.

- Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 50% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

 

2.4. Cơ sở Đoàn xếp loại Trung bình: Tổng điểm đạt từ 50% đến dưới 65%.

 

2.5. Cơ sở Đoàn xếp loại Yếu: Tổng điểm dưới 50%.

 

3. Phương pháp xếp hạng :

            Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ đánh giá xếp hạng các đơn vị theo từng cụm thi đua từ cao xuống thấp, đơn vị xuất sắc có số điểm cao nhất cụm sẽ được chọn trao danh hiệu “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua”.

           

4. Những trường hợp hạ một bậc thi đua:

            Cơ sở Đoàn bị hạ một bậc thi đua khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

4.1. Không đảm bảo tăng đoàn số 10% so với đoàn số đầu kỳ (đối với khu vực ĐBDC).

4.2. Ủy ban Hội LHTN phường không đạt xuất sắc (đối với khu vực ĐBDC)

4.3. Mỗi cơ sở Đoàn không đảm bảo thành lập chi đoàn hoặc chi hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo chỉ tiêu phân bổ (đối với khu vực ĐBDC).

4.4. Trong năm cơ sở Đoàn có 03 văn bản phê bình của Ban Thường vụ Quận Đoàn.

4.5. Cơ sở Đoàn không đảm bảo có ít nhất 01 mô hình giải pháp hiệu quả được Ban Thường vụ Quận Đoàn công nhận.

4.6. Có cán bộ Đoàn, đoàn viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

4.7. Tập thể cơ sở Đoàn vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn hoặc nội bộ đơn vị mất đoàn kết nghiêm trọng.

4.8. Chưa đóng đầy đủ Đoàn phí năm 2016 về Quận Đoàn (tính đến ngày 15/11/2016).

4.9. Không xây dựng Chương trình công tác năm 2016.

4.10. Không nộp hồ sơ kiểm tra tổng kết năm 2016.

                    

            5. Danh hiệu thi đua:

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2016.

- Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

            - Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

- Đơn vị khá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

 

            6. Khen thưởng:

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua (mỗi cụm thi đua có 1 đơn vị xuất sắc dẫn đầu):

Đối với 2 đơn vị xuất sắc dẫn đầu 2 cụm thi đua sẽ nhận cờ xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua của Ban Chấp hành Quận Đoàn và Bằng khen Trung ương Đoàn.

- Đơn vị xuất sắc năm 2016: Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị Thành Đoàn tặng giấy khen.

           

Trên đây là hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn năm 2016, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Đoàn trao đổi trực tiếp với Văn phòng Quận Đoàn.

Quận Đoàn 8 


Số lượt người xem: 1034    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm