SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
7
0
9
2
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 04 Tháng Giêng 2023 1:40:00 CH

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

I. BỐI CẢNH QUẬN 8:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát trin kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Bên cạnh nhng điều kiện thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiu khó khăn, thách thức; sự phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa vững chắc của kinh tế; dịch COVID-19 vẫn còn tiếp diễn và chứa ẩn nhiều rủi ro; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu.

Tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã được phát huy; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được trin khai; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên... Tuy nhiên, nền kinh tế của quận sẽ còn tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn do chưa hoặc chậm được khắc phục, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nên nguồn thu ngân sách không lớn; hạ tầng chưa hoàn thiện; nhu cầu đầu tư lớn trong khi Thành phố chưa đủ nguồn lực bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng ùn tắt giao thông thường xuyên tại các vị trí các cầu trên địa bàn vào giờ cao điểm chưa thể giải quyết ngay. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội...

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023:

Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết tâm nỗ lực chỉ đạo điều hành thực hiện đạt các mục tiêu đề ra tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục xác định việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo, triển khai thật tốt, có kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết đối với các chỉ tiêu, nội dung, chương trình trọng tâm đã đề ra, gắn với triển khai các chương trình trọng điểm, chỉ tiêu, kế hoạch của quận và thực hiện chủ đề năm 2023.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2023. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8 năm 2023; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị… nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn quận để có giải pháp hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh.

3. Tiếp tục tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tập trung các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

4. Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ; Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2023; tập trung phân khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ quận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tu dưỡng, “tự soi, tự sửa” nhằm rèn luyện khắc phục các tồn tại, hạn chế, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên. Tổ chức đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường với nhân dân trên địa bàn Quận 8.

5. Tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền cấp cơ sở đủ sức quản lý và giải quyết công việc theo thẩm quyền. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo nâng lực quản lý, chỉ đạo điều hành ở cấp cơ sở. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường; đặc biệt đối với các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường văn minh đô thị của quận.Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

6. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 603-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các họat động  kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, tập trung kiểm tra các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhà nước.

8. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ đối với người có công với cách mạng. Tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp giới thiệu việc làm, vận động học nghề, thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; tuyên truyền, vận động con em hộ nghèo trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, nghề nghiệp chưa ổn định để liên hệ giới thiệu việc làm, học nghề… tập trung sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tình trạng tụ tập đông người để khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị. Duy trì hoạt động tuần tra, chốt chặn kiểm soát các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 8.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thường xuyên tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các địa bàn trọng điểm, khu vực trọng điểm, phát huy hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

10. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Trong đó chú trọng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác đào tạo bồi dưỡng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận theo các tiêu chí của Thành phố. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính.Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 380    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm