SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
2
7
7
0
0
Công khai ngân sách 21 Tháng Mười 2019 10:44:19 SA
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quận 8, 9 tháng đầu năm 2019  (15/10/2019)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước ...
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018  (20/08/2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với ...
Thông báo Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019  (15/07/2019)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm ...
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019  (20/04/2019)
(Kèm theo Thông báo số 15/TB-NS ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng ...
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  (27/02/2019)
Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018  (17/01/2019)
(Kèm theo Thông báo số 01/TB-NS ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng ...
BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018  (19/10/2018)
(Kèm theo Thông báo số 152/TB-NS ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 ...
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017  (01/10/2018)
Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 Bảng kê công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018  (06/08/2018)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm ...
Thông báo số 132/TB-NS ngày 12 tháng 7 năm 2018 Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2018  (06/08/2018)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán ngân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm