SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
8
7
2
1
5
Công khai ngân sách 22 Tháng Chín 2018 10:53:54 CH
Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018  (06/08/2018)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm ...
Thông báo số 132/TB-NS ngày 12 tháng 7 năm 2018 Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2018  (06/08/2018)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán ngân ...
Thông báo Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận quý 1 năm 2018  (20/04/2018)
THÔNG BÁO Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận quý 1 năm 2018 ________________________________________ Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị ...
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018  (30/01/2018)
Download File Công văn Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2017  (14/01/2018)
Thông báo và Báo cáo thuyết minh về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách năm 2017
Dự toán ngân sách Quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2018  (26/12/2017)
Công khai dự toán năm 2018
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2017  (25/10/2017)
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2017
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016  (18/08/2017)
Tải về file Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
Thông báo Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận quý 2 năm 2017  (21/07/2017)
Tải về file Thông báo Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận quý 2 năm 2017
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1 năm 2017  (19/04/2017)
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách quý 1 năm 2017

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm