SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
9
8
5
9
Công khai ngân sách 24 Tháng Bảy 2020 2:15:00 CH

Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách Quận 8 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 7090/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,

Căn cứ Công văn số 2041/UBND-TC ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015,

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 thông báo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 theo các tài liệu:

- Biểu số 93/CK-NSNN: Cân đối ngân sách quận.

- Biểu số 94/CK-NSNN: Thực hiện thu ngân sách nhà nước.

- Biểu số 95/CK-NSNN: Thực hiện chi ngân sách quận.

- Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách.

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8


Số lượt người xem: 47    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm