SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
3
9
6
1
9
Quy hoạch & Kế hoạch sử dụng đất 04 Tháng Sáu 2023 1:22:55 SA
Đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 8  (10/10/2022)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Luật quy hoạch; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị ...
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (14/06/2022)
Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020. Xét đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tại Tờ trình số 206/TTr-TNMT ngày 02 tháng 6 năm 2022, Qua xem xét, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo như ...
Niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Quận 8  (23/05/2022)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Luật quy hoạch; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị ...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8  (01/06/2021)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Luật quy hoạch; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ ...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8  (11/08/2020)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 Luật quy hoạch; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị ...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8  (10/07/2019)
Tải về File Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 Tải về File Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 Tải về File Danh mục nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình cá nhân năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8  (16/03/2018)
Tải về File Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 Tải về File Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015  (20/01/2015)
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2015
Quận 8 công khai các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015  (30/09/2014)
Quận 8 công khai các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 16 Quận 8  (16/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 16 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 14 Quận 8  (15/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 14, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết điịnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 14, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 11 Quận 8  (14/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 11, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 11, quận 8 (hạ tầng kỹ thuật) Bản đồ Quy hoạch ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phú Lợi Phường 7 Quận 8  (13/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lợi, phường 7, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phú Lợi Phường 7 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 6 Quận 8  (12/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 6, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 6 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Chánh Hưng Phường 5 Quận 8  (11/09/2014)
  
Quyết điịnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Chánh Hưng phường 5, quận 8 Bản đồ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Chánh Hưng Phường 5 Quận 8
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bông Sao Phường 5 Quận 8  (10/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8(quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 1 Quận 8  (09/09/2014)
  
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 1, quận 8 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Phường 1, Quận 8 (hạ tầng kỹ ...
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  (08/09/2014)
  
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Quận 8 năm 2010  (26/12/2013)
  
Tải bản đồ
Định hướng sử dụng đất dài hạn trên địa bàn Quận 8  (22/11/2013)
1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp Đến nay, trên địa bàn diện tích đất nông nghiệp ít (chiếm 13,95% diện tích tự nhiên, thực tế đến thời điểm hiện nay hầu như không còn sản xuất nông nghiệp) cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngành nông nghiệp yếu kém, tốc độ phát triển đô thị ngày càng cao do vậy theo định hướng phát triển của Thành phố và Quận: Trong ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm