SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
3
1
2
4
7
Giới thiệu tổng quát 29 Tháng Bảy 2010 2:00:00 CH

Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315291

Email: tnmt.q8@tphcm.gov.vn

 

 THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Hồ Thanh Bình

 


 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung;

Phụ trách Tổ Tài nguyên và Tổ Tổng hợp - Pháp Chế

5.4315.270

2

Lưu Quang Huy Quan

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Phụ trách tổ tài nguyên, cấp giấy chứng nhận nhà đất theo phân cấp

5.4315.260

3

Đang cập nhật

 

 

Phó Trưởng phòng

Phụ trách Môi trường

22.136.840

 

Quy chế Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 8

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 

Điều 1.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn quận 8 và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận 8 và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

Điều 2.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 3.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

3.1. Trình Ủy ban nhân dân quận 8 các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước và quản lý tài nguyên và môi trường;

3.2. Trình Ủy ban nhân dân quận 8 quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt;

3.3. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận 8 xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đai hằng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận và trình Ủy ban nhân dân quận 8 xét duyệt; công bố và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Lập kế hoạch khai thác nguồn nước và khoáng sản trên địa bàn quận 8;

3.4. Trình Ủy ban nhân dân quận 8 chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường;

3.5. Giúp Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận 8.

3.6. Giúp Ủy ban nhân dân quận 8 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

3.7. Trình Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất;

3.8. Quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;

3.9. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính;

3.10. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước;

3.11. Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ (bao gồm tiến độ lập các loại bản đồ và dịch vụ đo đạc bản đồ), quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn;

3.12. Bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai; báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ;

3.13. Quản lý vệ sinh đô thị, bao gồm quản lý hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và dịch vụ mai táng trên địa bàn theo phân cấp;

3.14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận; thu thập, quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường;

 

3.15. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc lập đường dây nóng, có tổ kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường, sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

3.16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

3.17. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt;

3.18. Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân quận 8 và Sở Tài nguyên và Môi trường;

3.19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận 8;

3.20. Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường và công chức phường;

3.21. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận 8;

3.22. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8 (nếu được thành lập);

3.23. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận 8 giao.

 

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

 

Điều 4.

Biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 phân bổ trong tổng biên chế hành chính của quận 8 do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Điều 5.  

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 gồm : Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định bổ nhiệm.

 

- Trưởng phòng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng do mình phụ trách.

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Điều 6.  Các Tổ của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 :

6.1. Tổ Tài nguyên có nhiệm vụ giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, địa giới hành chính; các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng, thủy văn.

6.2. Tổ môi trường có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về môi trường : phòng chống, khắc phục suy thoái; ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai; giải quyết kịp thời các khiếu nại phản ánh các vấn đề “nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; ô nhiễm (do các hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gây ra), thu phí môi trường; tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường; quản lý vệ sinh đô thị (quản lý vệ sinh đường phố, công tác thu gom vận chuyển rác (rác sinh hoạt, rác y tế, rác công nghiệp), dịch vụ mai táng.

6.3. Tổ tổng hợp - pháp chế có nhiệm vụ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ liên quan đến công tác của các tổ chuyên môn.Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về đất đai; các tranh chấp, khiếu nại tố cáo về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng, thủy văn; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về môi trường.

 

CHƯƠNG IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 7. Đối với Ủy ban nhân dân quận 8 :

7.1. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 báo cáo hoặc trả  lời chất vấn cho Hội đồng nhân dân quận 8 về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý và giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường;

7.2. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình và kết quả hoạt động của Phòng; tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân quận triệu tập; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8 đối với các lĩnh vực được phân công thực hiện;

Trường hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8 có những điểm không còn phù hợp hoặc trái với quy định hiện hành của Nhà nước thì Trưởng phòng phải kịp thời báo cáo để Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định điều chỉnh;

7.3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo để Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phòng.

Điều 8. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường :

8.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở nhằm đảm bảo sự thống nhất về hoạt động của ngành; báo cáo kết quả hoạt động và chương trình, kế hoạch công tác cho Sở Tài nguyên và Môi trường; dự các cuộc họp do Sở và các đơn vị trực thuộc Sở triệu tập;

8.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời báo cáo và đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngành tại địa phương.

Điều 9. Đối với các cơ quan chuyên môn của quận 8 :

9.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường quan hệ với các cơ quan chuyên môn của quận trên nguyên tắc phối hợp công việc, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của quận và nhiệm vụ riêng của từng cơ quan;

9.2. Các văn bản quy phạm pháp luật do Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo trình Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định ban hành đều phải trao đổi với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan (trừ các quy phạm kỹ thuật ngành) và thông qua Phòng Tư pháp thẩm định theo đúng quy định về trình tự (theo khoản 1, Điều 42 Luật Ban hành vản bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004).

9.3. Các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến các cơ quan chuyên môn quận, trước khi Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 phải có ý kiến của các cơ quan chuyên môn đó;

9.4. Đối với những vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường mà các cơ quan chưa có sự nhất trí thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo đầy đủ các ý kiến đóng góp cùng với kiến nghị để Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét quyết định.

Điều 10. Đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất :

Căn cứ vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.

Điều 11. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận 8 :

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận 8 để tham gia vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên và môi trường của địa phương; tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận 8, các tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến với Phòng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Điều 12. Đối với Ủy ban nhân dân phường :

12.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại địa phương;

12.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ Địa chính - Xây dựng phường nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện theo các nội dung quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phản ảnh về Phòng Nội vụ để phối hợp trình Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, quyết định.

(Cập nhật ngày 03/11/2014)

 


Số lượt người xem: 57087    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm