Modify settings and columns
Khoản mục trong danh sách này chứa HTML hoặc nội dung văn bản có thể được chèn vào trang web. Nếu khoản mục có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào trang web như là tham chiếu chỉ đọc, và nội dung sẽ cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi. Nếu khoản mục không có cập nhật tự động được chọn, nội dung sẽ được chèn vào như việc sao lưu trong trang web, và nội dung sẽ không cập nhật nếu khoản mục bị thay đổi.
  
Xem: 
Nhận xétLọcNội dung Hữu dụngLọcHTML Hữu dụngLọc
Không có thông tin danh sách "Nội dung Có thể dùng lại được" này.
Tìm kiếm