SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
7
0
8
0
1
Hoạt động khối phường 11 Tháng Chín 2019 8:20:00 SA

PHƯỜNG 16 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Sáng 10/9, tại hội trường UBND, Đảng ủy Phường 16 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy Quận 8; đồng chí Lê Minh Thông, QUV, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó Mặt trận và các đoàn thể phường; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng; tích cực nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động, quan điểm lập trường giai cấp công nhân của Đảng. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, gắn liền với thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đảng ủy duy trì thường xuyên trang bị cho cấp ủy các chi bộ tài liệu liên quan đến công tác tuyên truyền, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" như: sách, tạp chí, báo định kỳ hàng tháng...Bên cạnh các phương pháp tuyên truyền truyền thống, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng Bản tin Phường 16 (một năm ra mắt 04 số với trên 5.000 bản); xây dựng trang facebook Bến Phú Định, trang zalo Bến Phú Định, tổ chức ra mắt trang fanpage Bến Phú Định, qua đó đã áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động (trung bình đăng 03 tin/ngày), kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, phản động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Di chúc của Bác, gương người tốt, việc tốt, các hoạt động của địa phương,…đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức; tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; hàng năm, tổ chức hội nghị tuyên dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp phường có 39 tập thể, 156 cá nhân được tuyên dương; có 19 tập thể, 14 cá nhân được tuyên dương cấp quận). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Uỷ ban Kiểm tra tham mưu Đảng ủy xây dựng hệ thống quy định, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng triển khai đến từng đảng viên; tham mưu Đảng ủy thực hiện phiếu chuyển trong thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU bước đầu mang lại hiệu quả nhất định, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân được quan tâm giải quyết.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, Mặt trận và các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ. Đảng ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đã đăng ký thực hiện 75 công trình (đăng ký cấp quận 15 công trình, 60 công trình thuộc phường) với nhiều nội dung phong phú, sát với thực tế của địa phương, tập trung công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường,…Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường đã biểu dương 224 gương “người tốt, việc tốt”, 269 “gia đình văn hóa”, vận động chăm lo cho người nghèo với số tiền 1.244.914.000 đồng; vận động trao tặng 17 căn nhà tình thương, 117 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ,…Qua đó cho thấy, công tác chăm lo cho nhân dân luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, là tiền đề trong xây dựng phường “Văn minh, đô thị”.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng ủy quan tâm thực hiện, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng đối với bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với mọi hoạt động của từng cá nhân, tập thể nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tham ô, tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại tài sản nhà nước và xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp đều coi trọng từ khâu nghiên cứu thực tiễn, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe ý kiến của các cấp ủy, đơn vị, trưởng đầu ngành,…; phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo trong thảo luận và quyết định; kiên định, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng các cấp về thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường ngay từ đầu nhiệm kỳ làm rõ hơn vai trò quyết định của Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân các đồng chí bí thư, phó bí thư và ủy viên theo đúng Điều lệ Đảng. Công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Chất lượng đảng viên được quan tâm, chú trọng ngay từ công tác tạo nguồn, bảo đảm đội ngũ cảm tình đảng được xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng trong quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị (tính đến ngày 05/9/2019, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ có 403 đồng chí, trong đó: nam là 278, nữ là 125; toàn Đảng bộ đã kết nạp được 59/45 đảng viên, tăng 31 so với chỉ tiêu đề ra)Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, thông qua các chính sách, hình thức khen thưởng và việc tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng hơn trước, khắc phục một bước tình trạng khen thưởng nặng về hình thức,…

Quán triệt quan điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, do vậy, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh Đoàn phường về phương hướng, nhiệm vụ công tác, tư tưởng và tổ chức, cán bộ của Đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được cống hiến, học tập và phát triển. Từ năm 2015 đến nay, Đảng uỷ đã cử 76 quần chúng ưu tú là đoàn viên tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 68 đảng viên dự bị tham gia học lớp đảng viên mới, đã kết nạp được 59 đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, chuyển đảng chính thức cho 61 đảng viên dự bị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường, sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phường, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể khu phố, tổ dân phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh những phương hướng đã đề ra, đồng chí chỉ đạo: tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung rà soát hệ thống chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 để có giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội các chi bộ trực thuộc; tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cấp ủy trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện xây dựng chi, tổ hội trong các khu chung cư trên địa bàn phường.

 

 

 

Đồng chí Lê Minh Thông, QUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thành Nam - UBND Phường 16


Số lượt người xem: 900    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm