SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
3
8
0
6
5
Thông tin về Đảng bộ 24 Tháng Ba 2017 4:40:00 CH

Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017 và Sơ kết công tác Nội chính quý 1 năm 2017 của Quận 8

Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Quận ủy Quận 8 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017 và Sơ kết công tác Nội chính quý 1 năm 2017; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Thường trực Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Khối Nội chính Quận ủy, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8.

Trong năm 2016, cùng với những kết quả đạt được về kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng của Quận có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy (trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy), thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quản lý và thực hiện nghiêm việc sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước, quản lý phân công lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường lãnh đạo công tác quản lý về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn dân cư; định kỳ hàng quý tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân, đặt hộp thư góp ý của Nhân dân về giám sát cán bộ công chức nơi cư trú… góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức.

 Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối chính trị; tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội; chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các phản ánh, kiến nghị bức xúc của Nhân dân đến các cơ quan chức năng quận giải quyết theo thẩm quyền… qua đó, góp phần thiết thực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Đồng chí Vương Phước Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 8 báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

 

 

Đồng chí Ngô Thành Tuấn – Bí thư Quận ủy Quận 8 phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thành Tuấn - Bí thư Quận ủy Quận 8 đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị quận tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tiếp tục phát huy những mặt làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2016; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong thời gian tới, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, các chỉ thị, kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xác định đây là công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo; đưa phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình công tác tháng, quý, năm và kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng các quy định cụ thể, các giải pháp phòng ngừa, các kinh nghiệm hay, gương điển hình tốt. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong cho cán bộ công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung cải tiến lề lối làm việc, tác phong khoa học và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ công chức, viên chức.

Ba là, tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Bốn là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị; cấp giấy chứng nhận nhà đất, cấp phép xây dựng; hoạt động thu thuế, hoàn thuế; việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ tại đơn vị; công tác tuyển sinh đầu cấp… . Kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn  vị, đặc biệt là về đạo đức công vụ thái độ, ngôn phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao.

Năm là, thực hiện việc điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, uy tín giảm sút, có dấu hiệu tham nhũng, không hoàn thành nhiệm vụ.

Sáu là, tiếp tục phát huy vài trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Khuyến khích, nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình và có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Bảy là, tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận; chủ động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ; tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời số vụ khiếu kiện phát sinh trong Nhân dân, các vụ đình, lãn công trong các doanh nghiệp,...; triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi kích động người dân biểu tình, các hoạt động chống phá của số đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong các tổ chức phản động lưu vong gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Tám là, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, hạn chế số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông, làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết nhanh ùn tắc giao thông (nhất là các cầu kết nối Quận 8 vào trung tâm Thành phố); tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn; đặc biệt tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường và các nút giao thông quan trọng của quận.

Nguyễn Mai Trung – Văn phòng Quận ủy Quận 8 


Số lượt người xem: 449    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm