SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
9
1
0
Qui trình ISO Thủ tục hành chính 20 Tháng Tư 2018 11:26:11 CH
01. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA ĐƠN VỊ DỰ TOÁN  (22/10/2015)
Quy trình xét duyệt , thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán
02. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở RIÊNG LẺ  (22/10/2015)
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp mới Giấy phép xây dựng đối với công trình không phải là nhà ở riêng lẻ
03. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ  (22/10/2015)
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp mới Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
04. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (22/10/2015)
Quy trình Giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây dựng
05. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (22/10/2015)
Quy trình Giải quyết hồ sơ gia hạn Giấy phép xây dựng
06. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (22/10/2015)
Quy trình Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
07. QUY TRÌNH KIỂM ĐIỂM XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  (22/10/2015)
Quy trình Kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
08. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG  (22/10/2015)
Quy trình Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách phường
09. QUY TRÌNH CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ  (22/10/2015)
Quy trình cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế
10. QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO HỘ TỊCH TỪ SỔ GỐC (KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN)  (22/10/2015)
Quy trình Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm