SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
7
3
3
4
2
Qui trình ISO Thủ tục hành chính 25 Tháng Mười Một 2017 2:32:04 CH
01. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA ĐƠN VỊ DỰ TOÁN  (22/10/2015)
Quy trình xét duyệt , thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách của đơn vị dự toán
02. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở RIÊNG LẺ  (22/10/2015)
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp mới Giấy phép xây dựng đối với công trình không phải là nhà ở riêng lẻ
03. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ  (22/10/2015)
Quy trình giải quyết hồ sơ cấp mới Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
04. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (22/10/2015)
Quy trình Giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy phép xây dựng
05. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  (22/10/2015)
Quy trình Giải quyết hồ sơ gia hạn Giấy phép xây dựng
06. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (22/10/2015)
Quy trình Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
07. QUY TRÌNH KIỂM ĐIỂM XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  (22/10/2015)
Quy trình Kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
08. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM ĐỐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG  (22/10/2015)
Quy trình Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách phường
09. QUY TRÌNH CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ  (22/10/2015)
Quy trình cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế
10. QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO HỘ TỊCH TỪ SỔ GỐC (KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN)  (22/10/2015)
Quy trình Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm