SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
5
2
7
7
Định hướng phát triển 08 Tháng Ba 2019 10:50:00 SA

QUẬN 8 QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NĂM ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI

Chiều ngày 07/3/2019, tại Phòng họp số 1, UBND Quận 8 tổ chức Lễ ký cam kết thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn Quận 8. Qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt cho Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị gồm 18 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân nhân 16 phường đã cùng ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 với 11 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung xây dựng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế làm việc phù hợp quy định hiện hành. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ.

2. Có ít nhất 01 mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp. Phấn đấu kéo giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính ít nhất 01 đến 02 ngày làm việc.

3. Thực hiện chuyển đổi 100% quy trình thủ tục hành chính quận, phường áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Thực hiện khảo sát hài lòng người dân, doanh nghiệp đạt 40% so với tổng hồ sơ tiếp nhận và đạt tỷ lệ trên 95% ý kiến hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Kết quả khảo sát ý kiến của cá nhân, doanh nghiệp phải gắn với việc đánh giá thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và phải được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức giám sát.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có cơ chế kiểm soát công tác tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp. Đối với quy trình liên thông, người đứng đầu cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi, đôn đốc toàn bộ quy trình:

- Công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các danh mục thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được công bố; các danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các danh mục không áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tỷ lệ từng hồ sơ giải quyết đúng hạn trên từng lĩnh vực đạt trên 95%.

- 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4. Nâng tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên 50% (cấp phép xây dựng tối thiểu 30%), mức độ 4 là 40%.

- 100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

- Phấn đấu không có hồ sơ hành chính giải quyết trễ hạn. Trường hợp có hồ sơ trễ hạn, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ (khi thực hiện đánh giá thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố) đối với cán bộ, công chức tham mưu hồ sơ hành chính trễ hạn.

6.  100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp phải được xử lý kịp thời và đúng quy định.

7.  100% các văn bản chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

8. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.

9. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan đạt từ loại Tốt trở lên.

10. Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 tham mưu thực hiện đúng thời gian 100% chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

11. Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ thống kê công việc cá nhân và bản mô tả công việc của vị trí việc làm.

 

 

Lãnh đạo Quận 8 chứng kiến các đơn vị thực hiện ký cam kết thi đua về cải cách hành chính năm 2019.

 

 

 

Đ/c Trần Quang Thảo – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 8 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nam Khuê – Trung Tâm Văn Hóa Quận 8

 


Số lượt người xem: 25    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo 2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là: Thứ nhất, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 12): Luật Tố cáo 2011, không quy định nguyên tắc ...
Quận 8 tổ chức ngày Hội Pháp luật năm 2018
Năm nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) diễn ra tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018; trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, sáng ngày 07/11/2018, tại hội trường Văn hóa Quận 8, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật Quận 8 đã tổ chức Ngày Hội Pháp luật Quận 8 năm 2018; với ...
Nội dung cơ bản Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Theo đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có thể ...
Xem xét hỗ trợ, bồi thường theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09-8-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP, có hiệu lực sau 10 ngày ký và thay thế Quyết định 23/2015/QĐ-UBND. Trong bài viết này tập trung nội dung xem xét hỗ trợ, bồi thường. 1. Xem xét hỗ trợ, bồi thường tùy thời điểm Để đảm bảo quyền lợi hợp ...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN LUẬT DU LỊCH 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
Thực hiện Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về phát triển du lịch trên địa bàn quận năm 2018; Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật liên quan. Đến tham dự buổi hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương -Quận ủy viên ...
  Một số điểm mới nổi bật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017  (29/07)
  Nội dung cơ bản Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định Chế độ thai sản mới nhất năm 2018  (27/07)
  Nội dung cơ bản Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm vật liệu XD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở  (26/07)
  Hội thi “Tuổi trẻ Quận 8 với pháp luật”  (21/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  (22/05)
  Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư XD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu XD, sản xuất, kinh doanh vật liệu XD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản,  (10/01)
  Một số quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.  (14/12)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm