SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
3
5
2
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2016 9:20:00 SA

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016; Ban Thường vụ Quận Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kiểm tra và đánh giá toàn diện kết quả, mặt được, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016, các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn về công tác giáo dục, các chương trình hành động, công tác tập hợp thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh tại cơ sở trong năm 2016.

- Đúc kết, nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; đồng thời có thêm cơ sở để định hướng, xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2017.

- Đánh giá chất lượng hoạt động, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc; đồng thời tổng kết, khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

2. Yêu cầu:

- Kiểm tra đánh giá theo từng mảng công tác Đoàn, làm rõ giải pháp và sự sáng tạo của cơ sở trong tổ chức các hoạt động. Phát hiện những mô hình giải pháp hay từ thực tiễn hoạt động của cơ sở.

- Đánh giá phải đi từ cơ sở để đảm bảo tính chính xác các kết quả mặt mạnh, hạn chế trong năm 2016.

- Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu kiểm tra theo yêu cầu và gửi về Quận Đoàn đúng thời hạn. Bố trí, sắp xếp đúng thành phần, đối tượng dự kiểm tra.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Những nội dung cần lưu ý khi kiểm tra:

- Giải pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tham gia công tác tổ chức, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Giải pháp tổ chức thực hiện thành công chủ đề “Tuổi trẻ Quận 8 xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Quận 8 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” gắn với đẩy mạnh phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thực hiện các công trình thanh niên, phần việc góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố” gắn với tổ chức tổng kết thực hiện cuộc vận động “4 xây – 3 chống”, cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu” và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trong đó tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

- Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên giai đoạn 2013 – 2017; nâng chất hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm; xây dựng tổ chức Đoàn – Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh: nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn các đơn vị còn hạn chế, khó khăn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ Đoàn và các điều kiện cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chi Minh Quận 8 lần thứ XI.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2016 của đơn vị,

* Các cơ sở Đoàn lưu ý các chỉ tiêu điểm liệt, điểm thưởng theo Thông báo của Ban Thường vụ Quận Đoàn.

2. Nội dung tài liệu cơ sở Đoàn phải chuẩn bị:

Mỗi cơ sở Đoàn phải chuẩn bị các loại tài liệu sau:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (đề cương báo cáo bám sát vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 của đơn vị)

- Báo cáo số liệu công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2016 (theo mẫu đính kèm, download file tại website Quận 8 và gửi file về Quận Đoàn)

- Báo cáo số liệu tổng thể hoạt động năm 2016 (theo mẫu đính kèm, download file tại website Quận 8 và gửi file về Quận Đoàn thông qua địa chỉ mail quandoan.q8@tphcm.gov.vn in văn bản đính kèm từ mục số 1 đến mục số 4, các mục còn lại không cần in văn bản)

- Thang điểm đánh giá thi đua công tác Đoàn do đơn vị tự đánh giá (theo mẫu đính kèm, download file tại website Quận 8).

- Báo cáo các mô hình, giải pháp có hiệu quả của đơn vị.

- Báo cáo tổng hợp Công trình thanh niên của đơn vị, các Chi đoàn trực thuộc của đơn vị.

- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên và chất lượng chi đoàn, cơ sở Đoàn năm 2016 (theo mẫu đính kèm, download file tại website Quận 8).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn:

- Ngày 13/10/2016: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn.

- Từ ngày 18/10 – 24/10/2016: Cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo, nội dung phục vụ công tác kiểm tra.

- Từ 25/10 – 03/11/2016: Tiến hành kiểm tra các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Từ 04/11 - 10/11/2016: Các Đoàn Kiểm tra đánh giá, nhận xét và cho điểm thi đua trình Ban Thường vụ Quận Đoàn họp thống nhất đánh giá phân loại thi đua cơ sở năm 2016.

- Từ 14/11 – 18/11/2016: Thông tin kết quả thi đua cơ sở năm 2016.

- Cuối tháng 12/2016: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 năm 2016.

2. Phương pháp kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với với Thường trực, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Mỗi đơn vị mời thành phần dự kiểm tra như sau:

+ Mời đại diện Thường trực cấp ủy cùng cấp dự.

+ Thường trực, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn, Bí thư hoặc Phó Bí thư các Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở.

+ Thường trực Hội LHTN Phường (đối với Đoàn cơ sở Phường)

- Kết thúc đợt kiểm tra, các cơ sở Đoàn hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cơ sở năm 2016 có tiếp thu ý kiến kết luận của tổ công tác, gởi về Văn phòng Quận Đoàn 8 chậm nhất là 3 ngày sau buổi làm việc. Sau khi họp xét thi đua, Ban Thường vụ Quận Đoàn có nhận xét đánh giá kết quả phân loại và xếp hạng thi đua năm 2016 của đơn vị (bằng văn bản).

3. Nội dung chuẩn bị của các Ban, Văn phòng Quận Đoàn:

- Văn phòng Quận Đoàn: Thực hiện tổng hợp các mô hình, giải pháp hay của các cơ sở Đoàn, các văn bản thông báo nhắc nhở, phê bình trong năm 2016, chế độ thông tin báo cáo định kỳ, chế độ hội họp của cơ sở.

- Ban Tổ chức Quận Đoàn: Thực hiện tổng hợp các số liệu liên quan đến tổ chức về công tác đoàn viên, cơ sở Đoàn, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

- Ban Tuyên giáo Quận Đoàn: Thực hiện tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, thông tin dư luận xã hội, công tác truyền thông tại cơ sở.

- Các ban đối tượng Quận Đoàn: Thực hiện tổng hợp chế độ thông tin báo cáo định kỳ, chế độ giao ban, hội họp của cơ sở, bảng đánh giá các nội dung công tác thuộc chức năng do Ban phụ trách.

- Thư ký các Đoàn kiểm tra Quận Đoàn: Thực hiện tham mưu bảng nhận xét, đánh giá những mặt được và hạn chế công tác Đoàn, ghi nhận và đề xuất điểm thưởng, điểm trừ cho cơ sở.

Tất cả các tài liệu trên gởi về Văn phòng Quận Đoàn chậm nhất là ngày 23/10/2016.

4. Nội dung chuẩn bị của cơ sở Đoàn:

- Chủ động báo cáo xin ý kiến với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về lịch, nội dung và thành phần dự buổi kiểm tra của Quận Đoàn. Lưu ý: phải đảm bảo thành phần tham dự của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Nếu không đảm bảo thành phần sẽ không tiến hành kiểm tra.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo quy định tại mục 2 phần II của kế hoạch. Tất cả tài liệu bản in cho mỗi thành viên Đoàn Kiểm tra chậm nhất trước lịch kiểm tra 03 ngày (gửi trực tiếp cho Thư ký của mỗi Đoàn kiểm tra). Sau thời gian quy định, đơn vị nào không gởi đầy đủ các tài liệu trên, Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ không tiến hành kiểm tra năm 2016 và cơ sở không được quyền khiếu nại về kết quả đánh giá và xếp hạng thi đua năm 2016 của đơn vị.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, phòng làm việc cho buổi kiểm tra.

5. Thành phần các Đoàn Kiểm tra :

Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức 02 Đoàn Kiểm tra trực tiếp làm việc tại cơ sở, với thành phần cụ thể như sau:

Đoàn 1 :

1. Đ/c Lý Thị Phương Nhanh                        Bí thư Quận Đoàn                                        Trưởng đoàn

2. Đ/c Tăng Bảo Huy                                    UVBTV, Chánh Văn phòng                           Phó đoàn

3. Đ/c Vũ Minh Hoàng                                  UVBTV, Phó Ban MT-ANQP                         Thành viên

4. Đ/c Nguyễn Hùng Cường                        Cán bộ Ban Tuyên giáo                               Thành viên

5. Đ/c Võ Thị Hồng Phấn                              Cán bộ Ban Tổ chức                                   Thư ký

Đoàn 2 :

1. Đ/c Lương Hoàng Bích Trâm                    UVBTV, Trưởng Ban TNTH                           Trưởng đoàn

2. Đ/c Ngô Quang Tuấn                                UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức                      Phó đoàn

3.  Đ/c Đinh Ngọc Vân                                 UVBCH, Phó Ban CNLĐ                               Thành viên

4. Đ/c Nguyễn Quang Tuấn                          Cán bộ Văn phòng                          Thành viên

5. Đ/c Nguyễn Minh Thiện                            Cán bộ Ban MT-ANQP                     Thư ký

6. Lịch kiểm tra (đính kèm):

- Thời gian làm việc: 01 buổi; Sáng từ 08g00, chiều từ 14g00.

- Địa điểm kiểm tra: tại Văn phòng Đoàn các đơn vị (đề nghị các đơn vị hỗ trợ địa điểm kiểm tra theo lịch).

7. Chương trình làm việc:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Kiểm tra và tham dự của cơ sở.

- Thành viên Đoàn Kiểm tra đặt những vấn đề đề nghị cơ sở báo cáo.

- Các đồng chí trong Ban chấp hành cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở trao đổi lại những vấn đề Đoàn Kiểm tra quan tâm.

- Phát biểu của cấp ủy.

- Kết luận và tổng kết buổi làm việc của đồng chí trưởng Đoàn Kiểm tra gồm:

§  Những mặt được và hạn chế trong công tác Đoàn – Hội của đơn vị. Định hướng các giải pháp để chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện trong năm 2017.

§  Những nội dung tự chấm điểm trong thang điểm thi đua của đơn vị cần phải điều chỉnh.

§  Ghi nhận các mô hình, giải pháp hay đề nghị cơ sở viết báo cáo.

 

Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và báo cáo cấp ủy về thời gian kiểm tra, mời cấp ủy cùng dự; đồng thời kính mong cấp ủy và lãnh đạo đơn vị hỗ trợ Đoàn Kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quận Đoàn 8 

File Mẫu báo cáo số liệu năm 2016

File thang điểm thi đua (khu vực CNLD)

File thang điểm thi đua (khu vực Phường)


Số lượt người xem: 725    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm