SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
4
7
6
2
4
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 24 Tháng Giêng 2018 10:35:00 SA

QUYẾT ĐỊNH 393/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 Về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh Quận 8 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định 6667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/QU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Quận ủy Quận 8 về Hội nghị lần thứ 12 Quận ủy khóa XI về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu chi ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách Quận 8 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đng nhân dân Quận 8 về phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đng nhân dân Quận 8 về Kế hoạch đầu tư công Quận 8 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 7312/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh Quận 8 năm 2018”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Văn Phòng HĐND và UBND Quận 8


Số lượt người xem: 558    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm