SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
8
6
4
3
2
Công khai ngân sách 15 Tháng Mười 2019 8:45:00 SA

Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quận 8, 9 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách Quận 8 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 7437/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2041/UBND-TC ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015,

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 thông báo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 theo các tài liệu:

- Biểu số 93/CK-NSNN: Cân đối ngân sách quận.

- Biểu số 94/CK-NSNN: Thực hiện thu ngân sách nhà nước.

- Biểu số 95/CK-NSNN: Thực hiện chi ngân sách quận.

- Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách.

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Số lượt người xem: 90    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm