SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
5
6
4
3
Công khai ngân sách 20 Tháng Tư 2019 3:20:00 CH

Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019

(Kèm theo Thông báo số 15/TB-NS ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách Quận 8 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2019;

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2019 như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019 (không tính ghi thu ghi chi) là 422,046 tỷ đồng, đạt 27,93% dự toán, tăng 27,05% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ bình quân của dự toán năm, tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 222,167 tỷ đồng, đạt 29,05% dự toán.

- Lệ phí trước bạ: 54,322 tỷ đồng, đạt 25,87% dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân: 48,707 tỷ đồng, đạt 19,88% dự toán.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1,180 tỷ đồng, đạt 13,11% dự toán.

- Tiền thuê đất: 7,466 tỷ đồng, đạt 24,89% dự toán.

- Tiền sử dụng đất: 44,561 tỷ đồng, đạt 34,28% dự toán.

- Thuế bảo vệ môi trường: 0,244 tỷ đồng, đạt 12,20% dự toán.

- Thu phí - lệ phí: 27,524 tỷ đồng, đạt 42,34% dự toán.

- Thu khác ngân sách: 14,799 tỷ đồng, đạt 29,60% dự toán.

2. Về thu ngân sách quận

Thu ngân sách quận quý 1 năm 2019 (không tính ghi thu ghi chi) là 324,699 tỷ đồng, đạt 25,26% dự toán, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu điều tiết: 67,942 tỷ đồng, đạt 33,46% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 243,108 tỷ đồng, đạt 22,52% dự toán.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang: 13,649 tỷ đồng.

3. Về chi ngân sách quận

Chi ngân sách quận quý 1 năm 2019 là 187,237 tỷ đồng, đạt 14,57% dự toán, tăng 6,71% cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: 184,791 tỷ đồng, đạt 15,98% dự toán, tăng 13,78% cùng kỳ năm trước.

- Chi đầu tư: 2,446 tỷ đồng, đạt 2,31% dự toán, bằng 18,73% cùng kỳ năm trước.

Qua kết quả thu chi nêu trên, thu ngân sách đạt tiến độ dự toán được giao, chi ngân sách phù hợp dự toán. Chi ngân sách bảo đảm các nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, quan trọng, an sinh xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, bảo đảm cân đối được ngân sách./.

- Biểu số 95/CK-NSNN: Thực hiện chi ngân sách quận.

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8

 


Số lượt người xem: 45    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm